Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op de website en alle onderdelen daarvan. Door de website althans de desbetreffende webpagina te raadplegen c.q. te gebruiken, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitsluiting van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Randal Esser sales & media., hierna: “Randal Esser”. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Randal Esser.

Randal Esser spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht die Randal Esser hieraan besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is c.q. kan zijn. Randal Esser is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke onvolledigheden en/of onjuistheden in de inhoud van de website.

Randal Esser is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van (de informatie op) deze website of voortvloeiende uit de onmogelijkheid de betreffende webpagina te kunnen raadplegen. Randal Esser is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik c.q. het raadplegen van links of verwijzingen vanuit de website van Randal Esser, die leiden naar andere websites, die geen eigendom zijn van Randal Esser.

Randal Esser wordt door u gevrijwaard van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die door derden zijn of worden ingesteld, tengevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.

Eventuele persoonlijke informatie die u middels het contactformulier op de website heeft verstuurd, wordt uitsluitend voor het beoogde doel van het betreffende contactformulier gebruikt en enkel en alleen door Randal Esser.

Op deze website en/of de informatie daarop rusten auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze website kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten.

Op alle geschillen verband houdend met deze disclaimer of betrekking hebbende op het gebruik van de website van Randal Esser is steeds Nederlands Recht van toepassing en is de Rechtbank te Maastricht bevoegd kennis te nemen van die geschillen.

Voor nadere informatie kunt u steeds contact opnemen met Randal Esser.